O naší škole

1. Základní škola v Chebu, Americká 36 je úplná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem a nachází se na panelovém sídlišti Skalka. Zřizovatelem školy je město Cheb, právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 

Škola nabízí talentovaným žákům systém rozšířené výuky tělesné výchovy pro žáky od 6. ročníku. Žáci jsou zařazováni do těchto tříd na základě doporučení školy, výsledků motorických testů a průměrného prospěchu za první pololetí 5. ročníku. Součástí školy jsou oddělení školní družiny a školní jídelna.

Spádovostí patří pod školu obec Pomezí. Při škole pracuje Sdružení rodičů a příznivců 1. základní školy, školní sportovní klub AŠSK a dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů školská rada. Škola vzdělává žáky dle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Sportem ke zdravému životnímu stylu“.

Historie školy

30. výročí založení 1. základní školy Cheb

7. 11. 2007 uplynulo 30 let od otevření budovy 1. základní školy Cheb, Americká 36 na sídlišti Skalka. V době otevření patřila škola mezi nejmodernější základní školy v okrese. V průběhu 30 let školu řídilo pět ředitelů:

  • 1977 – 1985 Stanislav Valach
  • 1985 – 1988 Jiřina Malechová
  • 1988 – 1992 Alexandr Beranovský
  • 1992 – 1997 Vladislav Sekanina
  • 1997 – 2022 Miroslav Janoušek
  • Od 2022 Vendula Khynychová

V průběhu třiceti let prošlo výchovně vzdělávacím procesem ve škole 17 690 žáků.

Od počátku 80. let se škola začala specializovat na rozšířenou výchovu tělesné výchovy s úzkou vazbou na kopanou, atletiku a basketbal. Od roku 1997 je škola zařazena v síti škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Pro rozšířenou výuku má škola vytvořené velmi dobré podmínky v podobě zrekonstruovaného školního hřiště. Tato rekonstrukce proběhla v roce 2000, kdy škola získala moderní sportovní areál, který splňuje všechny požadavky pro rozšířenou výuku tělesné výchovy. Dále škola disponuje dvěma tělocvičnami, školní posilovnou a využívá bazén a zimní stadion.

Vedle sportovního vybavení škola disponuje odbornými učebnami pro všechny předměty a zrekonstruovaným interiérovým vybavením, které splňuje požadavky na moderní výuku.

Tradice sportovního zaměření se odrazila i ve vytvoření nového školního vzdělávacího programu, který škola začala realizovat ve školním roce 2007/2008 s motivačním názvem „Sportem ke zdravému životnímu stylu“. Slavnostní posezení k tomuto výročí školy s minulými i současnými zaměstnanci, spojené s dnem otevřených dveří, se uskutečnilo 14. 12. 2007.