Testování PISA

Výsledky PISA 2018

ČSI v únoru 2020 zaslala zapojeným školám zprávu o výsledcích žáků.
Školní zpráva obsahuje výsledky žáků zapojených škol v hlavním sběru dat mezinárodního šetření PISA 2018.
Bylo do něj zapojeno přes 7000 žáků z 333základních a středních škol z České republiky a proběhlo v období od konce března do začátku května 2018.

Šetření PISA je zaměřeno na patnáctileté žáky a všechna zjištění v této zprávě se vztahují výhradně k této věkové skupině.
V každé zemi zapojené do šetření PISA 2018 proběhlo testování a dotazování žáků na reprezentativním vzorku žáků a škol.
Výsledky šetření lze tedy v každé zemi zobecnit na celou populaci patnáctiletých žáků.

Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu mezinárodního šetření PISA 2018 byla čtenářská gramotnost.
Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm, posuzovat ho, zabývat se jím a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí, potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

Školní výsledky

V tabulce je uvedeno průměrné bodové skóre dívek, chlapců a všech žáků druhu školy, do kterého patří testovaní žáci 1.ZŠ Cheb.
Výsledky jsou uvedeny pro všechny sledované gramotnosti.

GramotnostVšechny ZŠ ČRVšechny ČRVšechny ČR1. ZŠ Cheb1. ZŠ Cheb1. ZŠ Cheb
DívkyChlapciPrůměrDívkyChlapciPrůměr
Čtenářská472447458498461475
Matematická465474470504507506
Přírodovědná464470468506504505

Z uvedených výsledků je patrné, že žáci 1.ZŠ Cheb dosáhli výrazně nadprůměrných výsledků v porovnání s ostatními zapojenými školami v ČR. Tyto výsledky ukazují, že ne všechny školy v Karlovarském kraji dosahují podprůměrných výsledků, jak o nich informují média.

Zpracoval: Mgr. Miroslav Janoušek